Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti BeA GmbH (ďalej aj „dodávateľ“) sú na základe vzájomnej dohody súčasťou zmluvy; majú prednosť pred akýmikoľvek odlišnými podmienkami objednávateľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „objednávateľ“). To platí aj v prípade, ak dodávateľ poskytuje služby s vedomím rozporných alebo odchylných všeobecných podmienok odberateľa.

I. Predajné a dodacie podmienky

Umiestňovanie objednávok

Zmluva sa uzatvára len na základe písomného potvrdenia dodávateľa alebo vykonaním objednávky. Dodatky, zmeny a dodatočné dohody musia byť uzatvorené písomne.

To platí aj pre toto nariadenie.

Zákazník zodpovedá za správnosť dodaných dokumentov, ako sú výkresy, meradlá a vzorky.

Objednávateľ musí byť informovaný o zjavných chybách, ktoré dodávateľ zistí pri špecifikácii rozmerov a výpočtoch, v dostatočnom predstihu pred realizáciou objednávky.

Dodávateľ nie je povinný ich kontrolovať.

Samples are delivered against payment unless otherwise agreed in individual cases.

Informácie, výkresy, ilustrácie a opisy služieb uvedené v brožúrach, katalógoch, cenníkoch alebo dokumentoch priložených k ponuke predstavujú približné hodnoty, ktoré sú štandardné v danom odvetví.

Čas výkonu, nemožnosť, oneskorenie

Termíny uvedené dodávateľom Termíny dodania sa považujú za dohodnuté len približne, pokiaľ nebol výslovne dohodnutý pevný čas dodania alebo poskytnutia služby. Termín dodania sa považuje za dodržaný, ak bol tovar odovzdaný prepravcovi v dohodnutom čase podľa bodu 5.2 alebo ak bol zákazník informovaný o pripravenosti na odoslanie, ak je odoslanie možné.

V prípade neskorších zmien zmluvy, ktoré majú vplyv na dátum dodania, sa dodacia lehota primerane predĺži.

Ak dodávateľ nemôže splniť svoj záväzok dodať tovar z dôvodu výskytu nepredvídateľných, mimoriadnych a nezavinených udalostí, ktoré nemohol odvrátiť napriek vynaloženiu primeranej starostlivosti vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu – bez ohľadu na to, či sa vyskytli v závode dodávateľa alebo u jeho Dodávateľov, najmä úradné zásahy, prevádzkové poruchy, pracovné spory, oneskorenie dodávok základných surovín a pomocných materiálov, ako aj vyššia moc – predĺži sa dodacia lehota v primeranom rozsahu. Ak sa v dôsledku uvedených udalostí stane plnenie zmluvy pre jednu zo zmluvných strán neprimeraným, najmä ak sa plnenie zmluvy oneskorí v podstatných častiach o viac ako 6 mesiacov, môže táto strana od zmluvy odstúpiť.

Ak tovar určený na splnenie objednávky nie je dodávateľovi dodaný správne, včas alebo poškodený, je zbavený povinnosti dodať predaný tovar za predpokladu, že si zabezpečil jeho včasné dodanie. Dodávateľ bezodkladne informuje kupujúceho o nedostupnosti tovaru a bezodkladne mu vráti už poskytnuté plnenie.

Ak je dodávateľ zodpovedný za nedodržanie dodacích termínov alebo dodacích lehôt, môže odberateľ po uplynutí primeranej písomnej dodatočnej lehoty bez výsledku odstúpiť od zmluvy. Zákazník môže požadovať náhradu škody len v súlade s bodom 12 týchto všeobecných obchodných podmienok. To isté platí v prípade nemožnosti, za ktorú zodpovedá dodávateľ.

V prípade nemožnosti, za ktorú dodávateľ nezodpovedá, je zákazník povinný uhradiť dodávateľovi zálohové práce vykonané pred nemožnosťou realizácie zmluvy, a to na základe reálnej hodnoty. To isté platí, ak je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu zmluvných alebo zákonných ustanovení. Ďalšie práva dodávateľa zostávajú nedotknuté.

Cenotvorba

Ak nie je výslovne dohodnuté inak, ceny sú uvedené zo závodu a nezahŕňajú balné, dopravu, poštovné a poistenie. Všetky ceny sú uvedené bez zákonnej dane z predaja.

Ak ceny nie sú uvedené alebo sú uvedené len s výhradou „aktuálna cenníková cena“, vypočítajú sa cenníkové ceny platné v deň dodania. Ak sa dohodnutá cena nezakladá na cenníkovej cene, ale na dohode uzavretej medzi zmluvnými stranami, a ak sa cenníková cena, ktorú inak dodávatelia pre túto službu majú, trhová cena alebo cena príslušného nadväzujúceho dodávateľa pre túto službu od času uzavretia zmluvy zvýšila o viac ako 5 %, dodávateľ môže požadovať zodpovedajúcu úpravu dohodnutej ceny (limit oslobodenia). To platí, ak bola dohodnutá dodacia lehota dlhšia ako štyri mesiace alebo ak sa dodávka uskutoční neskôr ako štyri mesiace po uzavretí dohody zo skutočných dôvodov, za ktoré zodpovedá odberateľ. Uvedené nariadenie sa vzťahuje na zvýšenie ceny do 10 %. V prípade vyššej úpravy ceny je potrebné uzavrieť novú dohodu o cene. Ak sa uvedené porovnávacie ceny zvýšili o viac ako 25 % a zmluvné strany sa nedohodnú na zvýšení cien, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Zákazník nemá v tomto prípade žiadne ďalšie práva.

Platobné podmienky

Platobné podmienkyPlatby sú splatné po doručení faktúry a sú splatné bez zrážok po 15 dňoch. Dodávateľ je oprávnený zasielať faktúry zákazníkovi elektronicky, napríklad e-mailom.

Ak sa dodávateľ po uzavretí zmluvy dozvie o skutočnostiach týkajúcich sa výrazného zhoršenia finančnej situácie odberateľa, ktoré by mohli ohroziť jeho nárok na protiplnenie, môže poskytnúť primeranú zábezpeku podľa § 232 ods. 1 BGB v primeranej lehote alebo namiesto toho požadovať postupnú dodávku. Kupujúci môže ako zábezpeku poskytnúť aj vhodného ručiteľa, ktorý poskytne zábezpeku bez toho, aby sa vzdal obhajoby predbežnej žaloby, a ktorý poskytne platbu na okamžitú žiadosť. Ak odberateľ nevyhovie požiadavke dodávateľa alebo ju nesplní včas, dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy sa dodávateľovi musí uhradiť zálohová práca podľa reálnej hodnoty.

Ak kupujúci napriek upomienke nesplní svoje platobné povinnosti, dodávateľ je oprávnený okrem uplatnenia nároku na plnenie a/alebo iných zákonných alebo zmluvných práv zastaviť ďalšie spracovanie všetkých objednávok zadaných kupujúcim.

Preprava a prenos rizika

Preprava sa uskutočňuje ex works. Pokiaľ nedošlo k osobitnej dohode, dodávateľ nie je povinný zvoliť najlacnejší spôsob prepravy.

Riziko prechádza na zákazníka po odovzdaní tovaru prepravcovi.Ak je tovar pripravený na odoslanie a odoslanie alebo odoslanie alebo prevzatie sa oneskorí z dôvodov, za ktoré dodávateľ nezodpovedá, riziko prechádza na odberateľa po prijatí oznámenia o pripravenosti na odoslanie.

Minimálne objednané množstvo/tolerancie

Dodávateľ prijíma len objednávky s hodnotou dodávky 250 EUR alebo viac. Pri objednávkach nižších ako 250 EUR si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať príplatok za malé množstvo vo výške 25 EUR. Ak nie je dohodnuté inak, dodávka sa uskutoční v prepravných jednotkách uvedených v objednávkových dokladoch.

Čiastkové dodávky v primeranom rozsahu, ako aj nadmerné alebo krátke dodávky súvisiace s výrobou do výšky 10 % celkového množstva objednávky sú povolené. Odberateľ je povinný zohľadniť túto okolnosť pri zadávaní objednávky bez toho, aby z toho vyvodzoval akékoľvek nároky voči dodávateľovi.

Práva duševného vlastníctva

Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke práva a autorské práva na ním poskytnuté ilustrácie, výkresy a iné dokumenty; tieto nesmú byť sprístupnené iným osobám bez súhlasu dodávateľa a musia mu byť na požiadanie okamžite vrátené.

Ak sa pri výrobe tovaru na základe výkresov, vzoriek alebo iných informácií poskytnutých kupujúcim porušia vlastnícke práva tretích strán, dodávateľ zbaví dodávateľa všetkých z toho vyplývajúcich nárokov alebo mu podľa vlastného uváženia nahradí škodu, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

Vyhradenie vlastníckeho práva

Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k dodanému tovaru až do splnenia všetkých nárokov vyplývajúcich z obchodného vzťahu so zákazníkom (tovar s výhradou). V prípade platby na základe šeku/zmenky zostáva výhrada vlastníckeho práva v platnosti až do preplatenia zmenky zákazníkom. Šeky sa tiež prijímajú len na základe plnenia, a nie namiesto plnenia. V prípade bežných faktúr slúži výhrada vlastníctva na zabezpečenie pohľadávky dodávateľa na zostatok. Odberateľ je povinný na vlastné náklady primerane poistiť vyhradený tovar proti všetkým obvyklým rizikám, najmä proti riziku požiaru a vlámania, a na požiadanie predložiť o tom doklad.

Nadobudnutie vlastníckeho práva kupujúcim v súlade s § 950 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) je vylúčené. Akékoľvek kombinovanie, miešanie, plnenie a spracovanie vyhradeného tovaru s iným tovarom, ktorý nepatrí dodávateľovi, sa vykonáva pre dodávateľa takým spôsobom, že dodávateľ nadobúda spoluvlastnícky podiel na novej veci s podielom zodpovedajúcim fakturačnej hodnote vyhradeného tovaru, ktorá zodpovedá celkovej predajnej hodnote novej veci. Nová položka sa považuje za rezervovaný tovar v zmysle týchto podmienok a je (aj) skladovaná odberateľom pre dodávateľa. Ak kupujúci nadobudne výlučné vlastníctvo novej položky, prevádza teraz spoluvlastnícky podiel na dodávateľa podľa hodnoty spracovaného rezervovaného tovaru.

Kupujúci môže predávať vyhradený tovar len v rámci bežného obchodného styku a len dovtedy, kým nie je v omeškaní. Kupujúci týmto postupuje dodávateľovi všetky pohľadávky, ktoré vzniknú z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru tretím osobám. Toto postúpenie sa uskutočňuje na základe plnenia. Postúpenie sa vzťahuje aj na všetky budúce pohľadávky vyplývajúce z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru. Ak kupujúci predáva vyhradený tovar spolu s iným tovarom, ktorý dodávateľ nedodal, alebo v spracovanom stave, postúpenie pohľadávky z ďalšieho predaja sa vzťahuje len na výšku fakturačnej hodnoty vyhradeného tovaru, ktorý bol (spolu)predaný. Pri ďalšom predaji nového tovaru, na ktorom dodávateľ nadobudol spoluvlastnícky podiel, sa postúpenie pohľadávky uplatňuje vo výške hodnoty spoluvlastníckeho podielu. Postúpené pohľadávky slúžia na zabezpečenie pohľadávok dodávateľa v rovnakom rozsahu ako rezervovaný tovar. Odberateľ môže postúpené pohľadávky vymáhať sám, pokiaľ si plní svoje platobné povinnosti z obchodného vzťahu, nie je v omeškaní s platbami a nie je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

Ak kupujúci nesplní svoje zmluvné povinnosti, najmä v prípade oneskorenej platby, dodávateľ je oprávnený požadovať dočasné uvoľnenie rezervovaného tovaru na náklady kupujúceho, a to aj bez uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a bez stanovenia dodatočnej lehoty.

Ak sa tretie strany dostanú k vyhradenému tovaru alebo k pohľadávkam či iným zábezpekám postúpeným dodávateľovi, najmä v prípade nútených exekučných opatrení alebo zabavenia, odberateľ poukáže na majetok dodávateľa a bezodkladne ho informuje a odovzdá mu doklady potrebné na zásah; to platí aj pre znehodnotenie akéhokoľvek iného druhu. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vznikli s cieľom zabrániť takýmto zásahom.

Dodávateľ sa zaväzuje uvoľniť zábezpeky, na ktoré má nárok v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, na žiadosť odberateľa podľa jeho uváženia v rozsahu, v akom hodnota tovaru prevedeného ako zábezpeka prevyšuje pohľadávky, ktoré majú byť zabezpečené, o viac ako 10 %.

Formy a nástroje

Náklady na formy alebo nástroje, ktoré sa majú vyrobiť, sa budú fakturovať kupujúcemu pomerne a oddelene od hodnoty tovaru. Zaplatením podielov na nákladoch na formy/nástroje nezískava kupujúci na ne žiadny nárok; formy/nástroje zostávajú skôr majetkom a vlastníctvom dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje uchovávať formy/nástroje pre odberateľa po dobu jedného roka od poslednej dodávky. Ak nás zákazník pred uplynutím tejto lehoty informuje, že objednávky budú zadané v priebehu ďalšieho roka, doba uchovávania sa predĺži o ďalší rok. Po uplynutí tejto lehoty môže dodávateľ s formami/nástrojmi voľne disponovať. Zákazník však môže formy/nástroje zakúpiť, ak zaplatí ich plnú cenu.

Záruka

Ak je dodaný tovar chybný, dodávateľ má právo podľa vlastného uváženia na dodatočné plnenie vo forme odstránenia chyby alebo dodania tovaru bez chyby. Je povinný znášať všetky náklady potrebné na odstránenie vady, najmä náklady na dopravu, cestovné a materiálové náklady, ak sa tieto nezvýšia z dôvodu prepravy tovaru na iné miesto, ako je miesto plnenia, pokiaľ preprava nezodpovedá tomuto účelu.

Ak sa dodatočné plnenie neuskutoční v primeranej lehote, ktorá je najmenej 2 týždne, alebo ak sa nepodarí ani na druhý pokus, kupujúci je oprávnený podľa vlastného uváženia požadovať odstúpenie od zmluvy alebo zníženie ceny.

Záručná povinnosť neplatí, ak kupujúci pri používaní sponkovačiek a pneumatických klincovačiek nepoužíva originálny spojovací materiál alebo náhradné diely schválené dodávateľom. To isté platí pre poškodenia spôsobené účinkami chemických vplyvov na použitý spojovací materiál, ak ich nemožno podľa zmluvy predvídať.

Záruka sa neposkytuje na chyby spôsobené nevhodným alebo nesprávnym používaním, prirodzeným opotrebovaním, nesprávnou montážou alebo uvedením do prevádzky zákazníkom alebo tretími stranami, nesprávnym alebo nedbalým zaobchádzaním, ani na dôsledky nesprávnych zmien vykonaných bez súhlasu dodávateľa alebo opráv vykonaných zákazníkom alebo tretími stranami.

Oddiel 12 sa vzťahuje na nároky na náhradu škody. Oddiel 12.5 sa vzťahuje na premlčanie nárokov zo záruky.

Povinnosť kontrolovať a oznamovať sťažnosti

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď po dodaní, najneskôr bezprostredne po vyložení z dopravného prostriedku. Prípadné vady, nesprávne dodávky alebo nedostatky v zásobách musí bezodkladne nahlásiť. Aby bola reklamácia platná, musí byť podaná v textovej forme. Ak je tovar zaslaný zákazníkom, kontrola sa musí uskutočniť ešte v mieste prvého určenia. Ak vlastná odbornosť nie je dostatočná, musia byť prizvaní odborníci.

Výpovedná lehota v prípade tovaru, ktorý je v rozpore so zmluvou, je v prípade, že vady možno zistiť počas obchodnej kontroly v bežnom obchodnom styku, dva týždne odo dňa dodania alebo vydania na dohodnutom mieste a v prípade pôvodne nezistiteľných (skrytých) vád dva týždne od ich zistenia.

Pri oznámení vád musí odberateľ poskytnúť dodávateľovi možnosť bezodkladne sa presvedčiť o vade a za týmto účelom ho informovať o mieste, kde sa tovar nachádza, a umožniť mu prístup k tovaru. Ak sa táto povinnosť poruší alebo ak sa tovar predtým ďalej spracuje, prepošle alebo zmení, tovar sa považuje za schválený, ak sa vady dajú zistiť vopred. V prípade skrytých vád nesie dôkazné bremeno zákazník, ktorý musí preukázať, že tovar bol v chybnom stave už v čase dodania.

11.1. až 11.3. a ak reklamácia nie je uplatnená riadne alebo včas s ohľadom na vady, ktoré možno zistiť pri riadnej kontrole, považuje sa za schválenú. Ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak, platí § 377 Obchodného zákonníka (HGB).

Náhrada škody v prípade porušenia povinností

Dodávateľ zodpovedá bez obmedzenia v súlade so zákonnými ustanoveniami za škody, ktoré sú založené na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti. Odlišne od toho, v prípade hrubého porušenia zmluvy z nedbanlivosti jednoduchými zástupcami, je zodpovednosť obmedzená na predvídateľnú, typicky vzniknutú škodu.

V prípade jednoduchej nedbanlivosti je dodávateľ zodpovedný, ak poruší základnú zmluvnú povinnosť. Podstatné zmluvné povinnosti sú najmä tie, ktorých splnenie je predpokladom na dosiahnutie účelu sledovaného objednávateľom pri plnení zmluvy a na ktorých splnenie sa môže objednávateľ primerane spoľahnúť. Zodpovednosť je obmedzená na predvídateľnú, obvykle vznikajúcu škodu. Okrem toho je táto zodpovednosť obmedzená na maximálnu sumu 2 500 eur. Túto maximálnu výšku zodpovednosti je možné uplatniť len raz (celková maximálna suma), a to aj v prípade viacnásobného porušenia povinnosti.

Dodávateľ nesie neobmedzenú zodpovednosť v súlade s právnymi predpismi za škody vzniknuté v dôsledku poškodenia života, tela alebo zdravia. Povinná zodpovednosť dodávateľa podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zostáva tiež nedotknutá. Obmedzenia zodpovednosti podľa bodu 12.1. alebo 12.2. sa potom neuplatňujú.

Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, nároky na náhradu škody zo strany kupujúceho sú vylúčené. Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú aj na mimozmluvné nároky na náhradu škody a v prospech zamestnancov dodávateľa a iných zástupcov.

S výnimkou prípadov, v ktorých má dodávateľ neobmedzenú zodpovednosť v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami tohto oddielu 12, sa všetky nároky z vád premlčujú 12 mesiacov od začiatku plynutia zákonnej premlčacej lehoty. To platí aj pre nároky z následných vád. Premlčacia lehota v prípade regresu z dodania podľa §§ 478, 479 BGB zostáva nedotknutá. Je 2 roky.

Rozhodné právo, miesto plnenia a súdna právomoc

Na všetky zmluvné záväzky a ich plnenie, ako aj z nich vyplývajúce nároky sa vzťahuje nemecké právo s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

Miestom plnenia všetkých zmluvných záväzkov je sídlo spoločnosti BeA GmbH.

Miestom súdnej právomoci pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je Hamburg. Dodávateľ je oprávnený žalovať odberateľa v sídle svojej pobočky.

Účinnosť v prípade čiastočnej neplatnosti, započítanie

Ak jednotlivé ustanovenia týchto zmluvných podmienok sú alebo sa stanú neúčinnými, účinnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá. Neúčinné ustanovenie sa musí nahradiť platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje zamýšľanému cieľu.

Odberateľ nie je oprávnený započítať pohľadávku dodávateľa na zaplatenie kúpnej ceny alebo iné pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ani uplatniť právo na zadržanie, pokiaľ jeho pohľadávka nie je uznaná, nesporná alebo právne preukázaná. Právo na zadržanie je oprávnený uplatniť len vtedy, ak sa opiera o záručné nároky z toho istého zmluvného vzťahu.

II. Osobitné podmienky pre podmienky opráv

Pre objednávky opráv, ktoré sa neposkytujú v rámci záruky podľa oddielu 10, platia okrem oddielu I. aj nasledujúce ustanovenia. V rozsahu, v akom sa nasledujúce predpisy odchyľujú od predpisov podľa oddielu I., majú tieto predpisy prednosť.

Náklady na nevykonané objednávky

Ak objednávku na opravu nie je možné vykonať, pretože reklamovanú poruchu nebolo možné určiť alebo ak bola objednávka počas realizácie stiahnutá, vzniknuté a zdokumentované náklady budú fakturované kupujúcemu.

Odmena za odhad nákladov Ak sa odhad nákladov vytvorí v mene zákazníka, zákazník musí uhradiť vzniknuté náklady v súlade s potrebným časom.

Rozšírené záložné právo na hnuteľné veci

Dodávateľ má z dôvodu svojej pohľadávky vyplývajúcej z objednávky právo na záložné právo na vec zákazníka, ktorá sa dostala do jeho vlastníctva v dôsledku objednávky. Záložné právo možno uplatniť aj z dôvodu pohľadávok z predtým vykonaných prác, dodávok náhradných dielov alebo iných služieb, ak súvisia s danou vecou. Na iné pohľadávky vyplývajúce z obchodného vzťahu sa záložné právo vzťahuje len vtedy, ak sú nesporné alebo právne záväzné.

Ak sa predmet nevyzdvihne do 4 týždňov od žiadosti o vyzdvihnutie, doručovateľ môže po uplynutí tejto lehoty účtovať primeraný poplatok za uskladnenie. Ak sa vyzdvihnutie neuskutoční najneskôr do 3 mesiacov od žiadosti o vyzdvihnutie, povinnosť uskladniť tovar a prípadná zodpovednosť za drobné poškodenie alebo stratu z nedbanlivosti sa už neuplatňuje. Výhrada predaja musí byť kupujúcemu zaslaná jeden mesiac pred uplynutím tejto lehoty. Dodávateľ je oprávnený po uplynutí tejto lehoty predať tovar za trhovú cenu na pokrytie svojich pohľadávok. Prípadný ďalší zisk musí byť kupujúcemu vrátený.

Vyhradenie vlastníckeho práva

Ak sa náhradné alebo podobné diely vložené počas opravy nestanú základnými komponentmi, dodávateľ si vyhradzuje vlastníctvo týchto nainštalovaných dielov až do vyrovnania všetkých nárokov dodávateľa podľa zmluvy.

Ak sa kupujúci omešká s platbou, dodávateľ môže požadovať, aby kupujúci vrátil tovar za účelom odstránenia vložených častí. Náklady na spätné prevzatie a demontáž znáša kupujúci.

Ak sa oprava vykonáva na mieste odberateľa, odberateľ musí dodávateľovi umožniť vykonať odstránenie na mieste odberateľa. Náklady na prácu a cestovné náklady znáša odberateľ.